Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Basemotive V.O.F.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Basemotive V.O.F..
1.2 Dienst(en): de Dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Basemotive V.O.F. en Client gesloten Overeenkomst, zoals Webhosting, Domeinregistratie, de productie van een website, en de promotie van een website..
1.3 Webhosting; het bieden van serverruimte en bandbreedte door Basemotive V.O.F. aan haar Client(en) voor internetpagina's en het gebruik van e-mail.
1.4 Domeinnaam: een unieke naam voor een internetadres.
1.5 Domeinregistratie: de registratie van een bepaalde naam gevolgd door een extensie in een daartoe te houden register.
1.9 Spam versturen: het versturen van ongevraagde, al dan niet commerciele, e-mail.
1.10 Basemotive V.O.F.: Basemotive V.O.F. is een v.o.f. met hoofdelijke aansprakelijkheid, gevestigd op de Eerste Weteringdwarsstraat 1 te Amsterdam, ingeschreven onder dossiernummer 34213101 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
1.11 Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, per e-mail en/of mondeling op grond waarvan Basemotive V.O.F. Dienst(en) aan Client ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.12 Client(en): iedere (rechts)persoon die met Basemotive V.O.F. een Overeenkomst heeft gesloten.
1.13 Bestelformulier(en): het/de bestelformulier(en) op de website van Basemotive V.O.F..
1.14 Denial of Service (DoS) aanval: het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.15 Distributed Denial of Service (DDoS) aanval: het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Basemotive V.O.F..
2.2 Algemene voorwaarden van Client c.q. derden zijn voor Basemotive V.O.F. niet bindend en niet van toepassing.

4. Offertes en aanbiedingen
4.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Basemotive V.O.F. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Basemotive V.O.F. schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
4.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Basemotive V.O.F. heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offertes en/of de aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
4.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Basemotive V.O.F. schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Basemotive V.O.F. als zodanig zijn aanvaard.

5. Aanvang van de Overeenkomst
5.1 Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte, het contract of het Bestelformulier volledig is ingevuld en per e-mail is verzonden door Client met deze Algemene Voorwaarden op een van de websites van Basemotive V.O.F. of is schriftelijk en ondertekend ontvangen en geaccepteerd door Basemotive V.O.F.; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiele rekening van Basemotive V.O.F..
5.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
5.3 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden.

6. Duur en beeindiging
6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de Overeenkomst op te zeggen.
6.2 De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. de Overeenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Indien een Overeenkomst wordt opgezegd binnen 2 maanden voor het einde van de Overeenkomst, dan wordt de Overeenkomst met 12 maanden verlengd.
6.3 Basemotive V.O.F. kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beeindigen indien Client aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Basemotive V.O.F. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
6.4 Basemotive V.O.F. heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien Client in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 18 heeft Basemotive V.O.F. het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beeindigen indien:
1. Client oneigenlijk gebruik maakt van internet;
2. Client informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving;
3. Client informatie verspreidt die in strijd is met de aanvaarde normen en waarden;
4. Client informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om zogenaamde adult pagina's, mp3 pagina's, IRC (chat) pagina's of hieraan gerelateerd op onze servers te plaatsen.
5. Client Spam verstuurt.
6. Client Dienst op dusdanige wijze gebruikt dat dit een directe belemmering vormt voor het goed functioneren van Dienst en/of overige klanten van Basemotive V.O.F. 6.6 Indien naar het redelijk oordeel van Basemotive V.O.F. een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Basemotive V.O.F. en/of van de dienstverlening aan Client(en) van Basemotive V.O.F. zoals, maar niet uitsluitend, door versturen van Spam, open relay, portscan, of hacken door Client(en) en/of vanwege Client(en) of anderszins, kan Basemotive V.O.F. Client(en) aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
6.7 Indien een server en/of website van een Client onderhevig is aan een zogenaamde DoS of DDoS aanval kan Basemotive V.O.F. Client aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
6.8 Indien de aanwijzingen zoals vermeld in de artikelen 6.6 en 6.7 niet binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden, heeft Basemotive V.O.F. het recht tijdelijk de server en/of website van de Client stil te leggen.
6.9 Jaarlijks moeten de domeinen verlengd worden. Dit wordt stilzwijgend verlengd door ons tenzij er anders over afgesproken is.
6.10 De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail opgezegd worden en wordt pas geaccepteerd indien er een bevestiging is verzonden aan de Client.

7. Levering en leveringstijd
7.1 Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
7.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Basemotive V.O.F. zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.
7.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Basemotive V.O.F..
8.2 Basemotive V.O.F. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding.
8.3 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Basemotive V.O.F. steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Basemotive V.O.F. in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

9. Data & e-mailverkeer
9.1 Het data/e-mailverkeer voor de Client is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend pakket. Indien bij het afgenomen pakket geen limiet voor dataverkeer is vermeld wordt een "fair use policy" gehanteerd. Indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoont zal deze een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen Client op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mailverkeer, een en ander in overleg met Basemotive V.O.F. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermee niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot twee keer toe een herinnering gestuurd krijgen en in de gelegenheid gesteld worden om de toeslag voor de aangegeven datum te betalen. Geeft de Client hieraan geen gehoor dan is Basemotive V.O.F. gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website af te sluiten van diens server. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. In sommige gevallen kan Basemotive V.O.F. vragen om een voorschot.
9.2 Wij stellen schijfruimte beschikbaar met voldoende resources om een gemiddelde website te hosten. Onder schijfruimte wordt verstaan alle benodigde schijfruimte die noodzakelijk is voor het onderhoud en beheer van uw website, dit is inclusief de op de server aanwezige mail, configuratiefiles en website.
9.3 De prijzen voor het overschrijden van de toegestane hoeveelheid dataverkeer zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Basemotive V.O.F..

10. Persoonsgegevens
10.1 Basemotive V.O.F. zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
10.2 Basemotive V.O.F. zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
10.3 Basemotive V.O.F. slaat persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
1. factureren van de vergoeding;
2. factureren aan en beoordelen van facturen van derden in verband met interconnectie met en bijzondere toegang tot hun netwerken en het mogelijk maken van genoemde interconnectie en bijzondere toegang;
3. beheren van Basemotive V.O.F.;
4. analyseren en inventariseren van het gebruik van de leveringsomvang en het Basemotive V.O.F. netwerk;
5. signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Dienst; voldoen aan Basemotive V.O.F. wettelijke verplichtingen.
10.4 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Basemotive V.O.F. de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover Basemotive V.O.F. daartoe wettelijk verplicht is.
10.5 Client dient storingen in het functioneren van de Dienst(en) terstond te melden aan Basemotive V.O.F..
10.6 Basemotive V.O.F. zal een storing in de Dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Client is gemeld, opheffen.
10.7 De kosten van de storingsopheffing in de Dienst(en) komen voor rekening van Basemotive V.O.F., tenzij:
1. Client onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en);
2. Client in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst(en);
3. De storing anderszins aan Client toegerekend kan worden.

11. Prijzen
11.1 Alle prijzen voor de Dienst(en) van Basemotive V.O.F. worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Basemotive V.O.F. stelt haar facturen in Euro's op. Alle in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
11.2 Indien na het sluiten van de Overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Client overeengekomen prijs gedurende de looptijd van de al lopende Overeenkomst.
11.3 Basemotive V.O.F. behoudt het recht tarieven en voorwaarden tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee kalendermaanden voordat deze ingaan aan Client bekendgemaakt door middel van publicatie op de website’s van Basemotive V.O.F.. Client is gerechtigd de Overeenkomst te beeindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

12. Betalingsvoorwaarden
12.1 De betalingsverplichting van Client gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de Dienst(en) van Basemotive V.O.F..
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Basemotive V.O.F. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Basemotive V.O.F. is ontvangen.
12.3 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Client is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
12.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Basemotive V.O.F. het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geincasseerd.
12.5 Basemotive V.O.F. stuurt Client per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Indien Client aangeeft de factuur niet te hebben ontvangen, dan kan een kopie factuur worden toegezonden.
12.6 Indien Client niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde periode, heeft betaald, wordt dit aan Client medegedeeld en wordt daarbij een betalingstermijn van 5 werkdagen vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Client zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
12.7 Indien Client van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Client de bezwaren binnen 10 werkdagen na de datum op de rekening schriftelijk of per e-mail aan Basemotive V.O.F. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Basemotive V.O.F. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
12.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van jaarlijkse of maandelijkse automatische incasso en jaarlijks per acceptgiro, waartoe Client bij aanvang van de Overeenkomst of later heeft gemachtigd.
12.9 In geval van automatisch incasso dient Client zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
12.10 Client is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Client niet kan worden geincasseerd of niet aan Basemotive V.O.F. is voldaan.
12.11 Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geincasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van 15,- Euro in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden.
12.12 Indien abusievelijk een hoger bedrag geincasseerd wordt, dan dient Basemotive V.O.F. het teveel geincasseerde bedrag op eerste verzoek van Client onverwijld aan Client te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Het is Client toegestaan de op de Basemotive V.O.F. site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
13.2 Client dient de rechten van intellectuele eigendom terzake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Basemotive V.O.F. ter van enige aanspraak.

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Het door Basemotive V.O.F. vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Basemotive V.O.F..

15. Aansprakelijkheid
15.1 Basemotive V.O.F. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar Basemotive V.O.F. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Basemotive V.O.F. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Basemotive V.O.F. of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Basemotive V.O.F..
15.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Basemotive V.O.F. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Basemotive V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
15.3 Client vrijwaart Basemotive V.O.F. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Client geleverde producten en Diensten van Basemotive V.O.F..
15.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Basemotive V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Basemotive V.O.F. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
15.5 Basemotive V.O.F. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Client aangeleverd promotiemateriaal.
15.6 Client is aansprakelijk voor alle schade die Basemotive V.O.F. mocht lijden ten gevolge van een aan Client toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze voorwaarden.
15.7 Wijzigingen in de gegevens van Client dient Client direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan Basemotive V.O.F.. Als Client dit niet doet, is Client aansprakelijk voor eventuele schade die Basemotive V.O.F. als gevolg daarvan lijdt.
15.8 Basemotive V.O.F. draagt zorg voor reserve kopieen van e-mail, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van Basemotive V.O.F., maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieen zijn echter voor eigen behoud. De Client dient belangrijke informatie zelf te waarborgen.

16. Spam
16.1 Het is Client niet toegestaan om:
1. Spam te versturen
2. e-mail, al dan niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden.
3. e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van Basemotive V.O.F..
4. enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen.
5. tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Basemotive V.O.F. te koppelen. De mailserver van de Client mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor zijn/haar eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit zijn/haar eigen netwerk/IP-reeks. Basemotive V.O.F. behoudt expliciet het recht een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18. Buitengebruikstelling
18.1 Basemotive V.O.F. heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Client ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Basemotive V.O.F. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Basemotive V.O.F. zal Client hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Basemotive V.O.F. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
18.2 Tot in dienststelling wordt weer overgegaan indien Client binnen een door Basemotive V.O.F. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het in dienst stellen heeft voldaan, groot 100,- Euro excl. BTW.
18.3 Basemotive V.O.F. heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

19. Reclame
19.1 Client dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Basemotive V.O.F. vervalt.
19.2 Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Basemotive V.O.F..
19.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
19.4 Reclame schort de verplichtingen van Client niet op.

20. Wijziging van de voorwaarden
20.1 Basemotive V.O.F. behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
20.3 Indien Client een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht
21.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Basemotive V.O.F. en Client in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
21.2 Op elke Overeenkomst tussen Basemotive V.O.F. en Client is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.3 Basemotive V.O.F. behoudt het recht om de Client te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.